PROTESTANTISKE BØNNEKRANSER

Den protestantiske bønnekransen er bygget på samme lest som både den ortodokse bønne kransen og det katolske bønnekransen.

Dette fordi hele den kristne familien ,som dessverre fortsatt har vanskeligheter med å samle seg om det som er det viktigste i kristnedommen , troen på den treenige Gud:  Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd .En Gud,men tre personer .som er sann Kjærlighet. Jesus Kristus , Guds Enbårne Sønn. - Som er fullt menneske og fullt Gud , - Som  steg ned til oss,  kom oss , sin Skapelse mennesker i møte  på jorden , som ble pint og korsfestet  ,og døde på korset her, for vår skyld ,for å betale for våre synder ,for å gjenopprette oss som Guds sønner og døtre.  - Som oppstod fra de døde etter 3 dager. For å fri oss fra dødens bånd , å åpne en vei for oss hjem til Faderhuset, til evig frelse og samfunn hos vår Skaper og Gud, i Guds Rike. Igjen.

Dette er kristendommens rot og fundament ,som hele den kristne famile  eier og deler. 

De første kristne er vår felles arv og familie. Den Hellige Ånd ledet disse første kristne på en vei hvor Guds familie har vandret i over 2000 år. Bønnen har hele veien vært ,kanskje den viktigste tilknytningen og forankringen den kristne familien, og det vanlige troende enkelt  menneske har hatt gjennom denne lange , ofte svært krevende vandringen.  Jesus lærte sine følgere  å be, for at vi skal kunne kople oss på nærhet til  Guds evige sannhet og kjærligheten som konstant strømmer fra Gud til oss,  Hans Skapning, Når også vi ,med vår gudsgitte frie vilje  velger å komme Ham i møte . Det troende menneske har således kunnet prise Gud, takke Den Høyeste , be om hjelp og støtte fra Gud når livets utfordringer har vært for mange og for harde. Bønnen har vært en  åpen vei for oss alle , uavhengig av stand og stilling.

Bibelen derimot har ikke alltid vært  allemanseie og  tilgjengelig for folk flest. Den var alltid svært kostbar. Kun de rikeste hadde råd til å ha en egen Bibel. Selv mange Kirker var for fattige til å ha en egen Bibel. Etter reformasjonen, hvor protestantismen overtok trosopplæringen i Skandinavia , vet vi at en Bibel kostet like mye som er okse. Mange var altfor fattige, i flere hundre år, også etter reformasjonen og boktrykker kunstens inntog,  til en slik investering.  Bønnen derimot var alltid gratis og tilgjengelig for alle. Og de troende lærte nye generasjoner om denne veien. 

Det mulige må vi klare selv.

Det umulige er det kun Gud, vår Skaper og Himmelske Far som kan utføre .

Bønnen er vår nøkkel til kontakt, til ny kraft ,til felleskap. Porten til nøkkelen er i hjertene våre.

Gud har skapt  mennesket  tredelt , med en kropp en sjel og en ånd. Disse tre delene har mennesket selv store problemer med å forende og samle   til fokus på  en vilje, en vei, en samlet handling ,som forner det jordiske og fysiske ,med det ånderlige og himmelske.

Fra Gud  og den hellige Ånd har vi lært at det er Hjertet vårt som er porten til vår sanne kontakt og kommunikasjon med Gud. Det er i hjertene våre Den Hellige Ånd veileder oss. Mennesket har en sjel og en hjerne som gjerne vil styre sjøl, vandre fritt ,i alle mulige retninger, over stokk og stein, Menneske har en sjel og en hjerne som lett fristes av det jordiske ,fysiske , av alt hva verden har å by på, Menneske har en hjerne ,en sjel og en vilje som gjerne selv vil  styre og vise at den er egenrådig sjef,  gjerne ved å føre oss bort i fra  den indre samlede hjerte rommet . hvor fokus må råde  ,for at vi skal kunne komme Gud i møte,  i sannhet , med hjertet, slik at vi opplever reelt  fellessap med Gud.  Troende mennesket har alltid visst om,og erfart  sin svakhet, Og således hatt behov for et håndgripelig hjelpemiddel og verktøy, for å samle seg, forankre indre ro i sjelens hvileløse vandring. Perlene var svaret.   Håndens fysiske kontakt og deltagelse i bønnen  hjelper mennesket å samle seg, holde fokus på Guds samværet i bønnen, forankre det fysiske og det sjelelige , og således skape en hjertero hvor det ånderlige  kan blomstre og fordypes. . Bønneperlene har derfor fulgt den kristne familien  ,som et resultat av en forståelse av menneskenaturens svakhet, formidlet til de første kristne av Den Hellige Ånd. 

I det engelske språket kommer odet BEADS , "bede " , fra anglo saxisk.

Først og fremst er det den ortodokse kirken som har ivaetatt den kristne families bønnekrans som det verdifulle verktøy og hjelpemiddel den er for den troende for å ha en lettere tilgang på  hjertets port når man ber. Bønnen man ber er fra  Bibeltekst : Herre Jesus Kristus ,Guds Sønn, forbarm deg over meg en synder,   Omkranset av Fader Vår.

Det er ikke noe annet  med bønneperler og bønnekranser enn at det er et  velprøvd og fungerende verktøy som den kristne familie , i likhet med andre religiners utøvere, kan bruke for å styrke sitt bønneliv, for å kunne klare å få bønnen fra et løssluppent ufousert hodeperspektiv og ned i et  ro fylt hjerteperspektiiv, forankret i det fysiske via håndens rolige kontakt og bevegelse på perlene. . Det er i hjertet Guds møtet finner sted. Det er veien til denne hjerteporten vi søker.

Den vestlige katolske Kirken fulgte opp med en bønnesnor på 1100 tallet hvor man blant geistlige, i klostre og kirker  bad alle salmene i Bibelen, 150 stk. Dette var ikke noe for folk flest, Det var  for komplisert for vanlige folk som ofte hverken kunne lese eller hadde tilgang på en egen Bibel.  For legfolk ble det i stedet åpnet for at man bad "Fader Vår" 150 ganger, Herrens bønn,som Jesus lærte sine følgere, Denne bønnen kunne folk flest utenat,eller lett lære seg utenat.  Denne bønnestrengen  fikk derav navnet "Pater Noster" perler. Den katolsek rosenkransen ,slik vi kjenner den i dag utviklet seg i tidsrummet 1200- 1500 . Den involverer Lovprisning av Faderen,Sønnen og Den Hellig Ånd:  En Gud.  Bibeltekster , Meditasjon over Jesus liv på jorda, sett gjennom hans mors , Marias øyne. Og Fader Vår,som en ramme rundt bønnesekvensen.

Det er veldig gledelig at gleder også den protestantiske Kirken ser at tida er inne  for å ta i bruk dette verdifulle bønneverktøyet,som også er deres rettmessige arv fra de første kristne.

Det er utfordrende tider for den kristne familien. Vi trenger gode verktøy som kan få bønnelivet vårt ned fra hode og  intelektuelle ord som ikke når oss  ,og  inn i hjertet  hvor kraften vi trenger råder. 

Den protestantisk bønnekransen forbinder på mange måter tradisjonene fra både øst kirken og vestkirken i sin faste ramme, samtidig som den åpner for at de troende kan bruke dette verdifulle bønneverktøyet til å be mange forskjellige bønner.